Obhodní podmínky

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnosti Expert Consulting sk s.r.o. se sídlem: Bratislava, Martincekova 13 IČO:47881631, IČ DPH : SK2120076761 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Bratislave oddíl B vlozka 102931 adresa

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Expert Consulting sk s.r.o., se sídlem Bratislava, Martincekova 13, identifikační číslo: 47881631 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Bratislave, oddíl B vlozka102931 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem Slovenskoje republiky. Objednáním zboží kupující ma potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva, která se řídí podle těchto obchodních podmínek. e-Platba – Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlas u s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a ne budo u poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. Z nění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotče na práva a povinnosti vzniklá podobu předchozího znění obchodních podmínek.

2. Zřízení uživatelského účtu Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, Může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3. Registrace do uživatelského účtu (!) Při registraci a objednávce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet ne musí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržb u hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarovéhovy bavení třetích osob.

4. Objednání zboží Webové rozhraní obchodu obsahuje zboží určeného k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedeno u v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámite – mailem, nebo telefonicky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen přijmout objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti v ůči prodávajícímu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků nadál kupři objednání zboží.

5. Cena zboží a Platební podmínky Společně skupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, které jsou již vyúčtovány předem. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3dnů od objednávky. Vpřípadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněno kamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že zestrany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé neboje-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího spolu s objednaným zbožím. Po podtverzenie 100% platbě, prodávající generuje objednávky bude zaslán na adresu příjemce. Přeprava zboží se provádí jednou týdně ze skladu prodávajícího. Středa, den odeslání. Poštovné do České republiky 48 hodin.

6. Odstoupení od objednávky Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Kupující může odstoupit od smlouvy, pokud obdržel rozkaz, který je odlišný od toho, co bylo vytvořen na místě, nebo v případě, že je mechanické poškození. Pokud se mechanické poškození, může kupující nepřijme zboží, a vrátit jej zpět kurýrem v den doručení. V tomto případě, že kupující podepíše akt návratu. Prodávající, kupující vrátí osobní účet kupní ceny do 14 dnů. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.

7. Přeprava a dodání zboží Dodávka se provádí prodávající na adresu příjemce. Společnost Expert Consulting sk. s.r.o nenese žádnou odpovédnost za poškozeni nebo ztrátu zboží pri doprave. Kupující platí za přepravu. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je společnost Expert Consulting sk s.r.o. oprávněna požadovat poplatek (náhradu vy naložených nákladů spojených s objednávkou a to jednorázově. V případě takového jednání společnost Expert Consulting sk s.r.o. vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky na způsob úhrady a výši nákladů spojených s nepřevzatou objednávkou. V případě, že je zdůvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Dodání zboží Zboží se zasílá přepravní službou ze skladu na Slovensku ve středu a v pondelok – podmínkou je objednávka přijatá. Zboží bude dopraveno na dodací adresu, v případě jejího neuvedení, bude zboží dodáno na adresu sídla, resp. bydliště kupujícího. Dodací lhůta. Obvyklá dodací lhůta je od 2 do 6 dnů. Termín dodání se počítá od data uvedeného v závazné objednávce. V případě platby bankovním převodem je termín dodání počítán od přijetí platby. U zboží, které není skladem, je tento termín s klientem domluven smluvně. Cena přeprava a dodání zboží SLOVAKIA: 2,80 € CZECH REP: 5,50 € MAĎARSKO: 5,50 € SLOVENIA : 12,00 CHORVATSKO : 21,00 € BOSNA & HERCEGOVINA : 21,00 €

8. Odpovědnost zavady, Záruka, Reklamace Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti pro dávajícího zavady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku). Záruka užívání tohoto produktu je vyznačena na každé jednotce zboží Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bezvad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti objednávkou požadované. Prodávajícím popisované, užitné množství, mířene bo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího zavady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně, nebo osobně na adrese provozovny. Informace k reklamaci Záruka se vztahuje na zboží, zakoupené v eshopu ateliermaquillage.cz a jehož reklamace je v souladu s těmito obchodními podmínkami. Zboží je možné reklamovat pouze u prodejce Expert Consulting sk s.r.o., u které bylo zboží zakoupeno. Neodpovídáme zavady vzniklé neodborným používáním, mechanickým poškozením a pod.. Zboží zasílejte na níže uvedenou adresu. Do zásilky přiložte kopii faktury, případně identifikační údaje, abychom mohli v systému dohledat váš nákup. Dále uveďte důvod reklamace a také způsob jak reklamaci řešit v případě uznání (oprava, výměna, vrácení peněz) a samozřejmě kontaktní údaje na vás. Adresa pro doručení: Bratislava, Veterna 8, Slovakia

9. Další práva a povinnosti smluvních stran Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě . Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies Registrovaný kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12. Doručování Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s objednávkou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13. Závěrečná ustanovení Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí slovenskim právem.